Bygglov och bygganmälan - Fresks
Hoppa till innehållet

Bygglov och bygganmälan

Den nya plan- och bygglagen, som gäller från den 2 maj 2011, innebär bland annat att kvalitetsansvarig ersätts av certifierad kontrollansvarig. Processen är fortfarande densamma. Varje kommun har i sina detaljplaner eller områdesbestämmelser fastställt hur marken får användas. Det är därför viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar stadsarkitekten eller byggnadsnämnden om förhållandena där just du bor, och hur ditt ärende ska hanteras.

Bygglov krävs i allmänhet för att:

  • uppföra en ny byggnad eller anläggning
  • bygga till en byggnad eller annan anläggning
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor, ladugård till verkstad, etc.
  • ändra en byggnad på ett sådant sätt att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.

Till anläggningar räknas murar, plank, upplag, cisterner för hälso-, brand- eller miljöfarliga produkter, vindkraftverk och markparkeringar etc. Med upplag menas permanent uppläggning av material eller till exempel båtar. Däremot krävs inte bygglov för en enstaka båtar eller om husvagnen ställs upp på en tomt under vintersäsongen.

Läs mer på Boverkets hemsida om vad som gäller, se länk här till höger

 

Länkar: 

 

Produkten har lagts i varukorgen